Today’s N10-007 Network+ Pop Quiz: I knew I forgot something